Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

O odwagę- modlitewnik

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,00 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
O odwagę- modlitewnik

Opis produktu

Módlmy się… O odwagę

  Jeśli odczu­wasz brak sił do wypo­wia­da­nia prawdy, reali­zo­wa­nia swo­jego celu życio­wego, wyrze­cze­nia się złego, po pro­stu życia bli­żej Boga – koniecz­nie zaj­rzyj do tej ksią­żeczki. Zbiór modlitw skie­ro­wany jest do osób, któ­rym bra­kuje odwagi, do przy­ję­cia powo­ła­nia, przy­zna­nia się do wiary czy do darze­nia innych miło­ścią. Zawiera także nowennę i dwie lita­nie – jedna z nich jest skie­ro­wana do św. Tar­sy­cju­sza, który zgi­nął z ręki pogan, ochra­nia­jąc Naj­święt­szy Sakra­ment.For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83–64762–17-8
Rok wyda­nia: 2014

 

Modli­twa o nabra­nie odwagi, aby reali­zo­wać swój cel życiowy
Archa­niele Michale, pro­szę, przy­bądź do mnie. Pro­szę, wnik­nij w mój umysł i serce, i oczyść je z wszel­kiego lęku, który powstrzy­muje mnie przed doko­na­niem nie­zbęd­nych zmian w życiu. Pro­szę, pomóż mi poczuć się bez­piecz­nym finan­sowo. Pro­szę, pomóż mi pozbyć się lęku przed wpro­wa­dza­niem zmian. Pro­szę, pomóż mi ruszyć do przodu bez lęku i z nie­za­chwianą wiarą w Boga. Pro­szę, pomóż mi poczuć, że Bóg wspiera mnie tą samą ener­gią, która utrzy­muje pla­nety na niebie.

Oddaję wszyst­kie swe tro­ski i obawy Bogu. Pomóż mi poczuć, uwie­rzyć i otwo­rzyć serce na Miłość, abym mógł odpła­cać miło­ścią Bogu i wszyst­kim jego dzie­ciom. Amen.

Spis tre­ści:

Daj nam odwagę
Modli­twa na upro­sze­nie odwagi w walce
Modli­twa o odwagę w wypo­wia­da­niu prawdy
Modli­twa o nabra­nie odwagi, aby reali­zo­wać swój cel życiowy
Modli­twa o odwagę wyrze­cze­nia się złego
O odwagę do bycia bli­sko Cie­bie
O odwagę do przy­zna­wa­nia się bycia kato­li­kiem
O odwagę za tych, któ­rzy boją się mówić o Panu
O odwagę do reali­za­cji tego, do czego zosta­li­śmy powo­łani
O odwagę do przyj­mo­wa­nia woli Bożej i wiary, która pro­wa­dzi do krzyża
O odwagę do dawa­nia bez­gra­nicz­nej miło­ści
O odwagę w przyj­mo­wa­niu prawdy o sobie

LITANIA DO ŚW. TARSYCJUSZA

LITANIA W INTENCJI ODWAGI

NOWENNA O ODWAGĘ


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia