Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

O wiarę- modlitewnik

  • Dostępność: Chwilowy brak towaru

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
O wiarę- modlitewnik

Opis produktu

Módlmy się… O wiarę

  Modli­tew­nik podzie­lony jest na dwie czę­ści: w pierw­szej zawarte są modli­twy o umoc­nie­nie wiary wie­rzą­cych, w dru­giej zaś o wiarę dla osób poszu­ku­ją­cych Boga. Modli­twy bła­galne skie­ro­wane są do Trójcy Świę­tej, czę­sto za wsta­wien­nic­twem róż­nych Świę­tych. Nie­zbędna pomoc dla każ­dego czło­wieka.For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83–64762–16-1
Rok wyda­nia: 2014

 

Modli­twa wsta­wien­ni­cza za ludzi wąt­pią­cych
Duchu Święty, Boże, napeł­niasz wszyst­kich, któ­rzy się do Cie­bie ucie­kają, swoją mądro­ścią i wiarą. Napełń i tych, któ­rym trudno jest zawie­rzyć i zaufać Bogu, by potra­fili odważ­nie i mimo prze­ciw­no­ści losu mówić: Wie­rzę w Jed­nego Boga, Ojca Wszech­mo­gą­cego, Stwo­rzy­ciela nieba i ziemi, wszyst­kich rze­czy widzial­nych i niewidzialnych.

Panie, cza­sem trudno jest wie­rzyć, szczegól­nie w sytu­acjach, któ­rych roz­wią­za­nie po ludzku jest nie­moż­liwe. Mimo to z ufno­ścią wsta­wiam się za…, aby dostą­pił daru wiary, aby jego wiara była peł­niej­sza i głęb­sza, dzięki któ­rej jego życie sta­nie się spo­koj­niej­sze, a on sam będzie zdolny do two­rze­nia Kró­le­stwa Nie­bie­skiego. Amen.

Spis tre­ści:

O POGŁĘBIENIE WIARY
Modli­twa o pomno­że­nie wiary
Duchu Święty, obdarz mnie łaską wiary
Panie, chcę wie­rzyć w Cie­bie
Panie, naucz mnie wie­rzyć
O silną wiarę do św. Józefa
Modli­twa o zacho­wa­nie żywej wiary
O zacho­wa­nie wiary w naro­dzie polskim

O WIARĘ DLA WĄTPIĄCYCH
Modli­twa za nie­wie­rzą­cych
Modli­twa wsta­wien­ni­cza za ludzi wąt­pią­cych
Modli­twa za szu­ka­ją­cych prawdy
Modli­twa poszu­ku­ją­cego wiary
Modli­twa o łaskę wiary
Lita­nia o dar wiary
Nowenna o umoc­nie­nie wiary


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia