Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

ks.J.Popiełuszko- modlitewnik

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
ks.J.Popiełuszko- modlitewnik

Opis produktu

Módlmy się… Do bł. ks. Jerzego Popiełuszki

  Męczen­nik narodu pol­skiego, kapłan oddany Bogu. Wierni, któ­rych powie­rzono ks. Jerzemu Popie­łuszce, nie tylko mieli zapew­nioną opiekę duchową, ale także spo­łeczną i kul­tu­ralną. Szcze­gól­nie jed­no­czył roda­ków patrio­tycz­nymi kaza­niami. Za tę dzia­łal­ność był inwi­gi­lo­wany i zamordowany.

 

Ksią­żeczka zawiera bio­gram księ­dza Jerzego Popie­łuszki, modli­twę za wsta­wien­nic­twem Bło­go­sła­wio­nego, modli­twy umac­nia­jące wiarę, modli­twę dzięk­czynną, o uwol­nie­nie od lęków. Zwiera także lita­nię i nowennę, opartą na roz­wa­ża­niach tego kapłana.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64762–23-9
Rok wyda­nia: 2014

Modli­twa o zacho­wa­nie Bożych przy­ka­zań
Łaskawy Boże, Zba­wi­cielu wszyst­kich ludzi, Ty w swej świę­tej dobroci spra­wi­łeś, że ks. Je­rzy, twój wierny sługa, gor­li­wie gło­sił Kró­le­stwo Boże, kró­le­stwo prawdy, spra­wie­dli­wo­ści i poko­ju, aż do męczeń­skiej śmierci. Spraw, aby­śmy, wpa­tru­jąc się w jego apo­stol­ski zapał, rozpromie­niali się miło­ścią ku Tobie i z gor­li­wo­ścią zacho­wywali Boże przy­ka­za­nia oraz aby­śmy dostą­pili chwały wiecz­nej w Twoim Kró­le­stwie, gdzie żyjesz i kró­lu­jesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świę­tym przez wszyst­kie wieki wie­ków. Amen.

Spis tre­ści:

Bło­go­sła­wiony ksiądz Jerzy Popie­łuszko (bio­gram)
Modli­twa o łaski za wsta­wien­nic­twem bł. ks. Jerzego Popie­łuszki
Modli­twa o wierne naśla­do­wa­nie Chry­stusa
Modli­twa o ducha poboż­no­ści i męstwa
Modli­twa o zacho­wa­nie Bożych przy­ka­zań
Modli­twa dzięk­czynna
Modli­twa o odwagę dawa­nia świa­dec­twa
Modli­twa o uwol­nie­nie od lęków do bł. Jerzego Popie­łuszki
Lita­nia do bł. ks. Jerzego Popie­łuszki
Nowenna do bł. ks. Jerzego Popiełuszki


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia