Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Matka Boża Pocieszenia- modlitewnik

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Matka Boża Pocieszenia- modlitewnik

Opis produktu

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest dla wszyst­kich czci­cieli Matki Bożej Pocie­sze­nia. W modli­tew­niku zain­te­re­so­wani odnajdą sze­reg modlitw skie­ro­wa­nych do Pocie­szy­cielki stra­pio­nych. Można tu odna­leźć nastę­pu­jące modli­twy: Modli­twę dzięk­czynną, Wezwa­nie do Matki Pocie­sze­nia, Pociesz nas…, Lita­nie do Matki Bożej Pocie­sze­nia czy Nowennę. Ponadto Czy­tel­nik w tomiku prze­czyta o kul­cie Matki Bożej Pocieszenia.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2014

Woła­nie do Matki Bożej Pocieszenia

O Matko Boska Pocie­sze­nia, Maryjo pocie­szy­cielko stra­pio­nych, pocie­szaj wszyst­kich cho­rych na duszy, grzesz­ni­ków, wyjed­naj im nawró­ce­nie i spo­kój sumie­nia! Pocie­szaj cho­rych na ciele, uproś im zdro­wie, boś Ty uzdro­wie­niem cho­rych. Pocie­szaj ubo­gich, wdowy i sie­roty biedne. Ota­czaj je czułą swoją macie­rzyń­ską opieką.
Pocie­szaj smut­nych, pła­czą­cych, nie­win­nie pokrzyw­dzo­nych, nie­szczę­śli­wych, roz­pa­cza­ją­cych, ocie­raj im łzy obfite, które ich zale­wają, boś Ty naj­lep­szą Matką naszą. Pocie­szaj wygnań­ców i bied­nych wędrow­ców, któ­rzy po dale­kich obcych kra­jach za zarob­kiem i utrzy­ma­niem życia tułać się muszą.
Pocie­szaj i osła­niaj kona­ją­cych, a naj­bar­dziej pocie­szaj dusze w czyśćcu zosta­jące. Nie­chaj doznają Twej nie­ustan­nej opieki i pocie­sze­nia wszy­scy, któ­rzy Cię czczą i wzy­wają, o łaskawa, o lito­ściwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Spis tre­ści:

KULT MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

ZAWIERZENIE SIĘ MATCE BOŻEJ POCIESZENIA
Matko Boża, Nie­po­ka­lana Maryjo!
Akt odda­nia się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

MODLITWA DZIĘKCZYNNA
Modli­twa dzięk­czynna do Matki Bożej Pocieszenia

MODLITWY BŁAGALNE
Wezwa­nie do Matki Pocie­sze­nia
Modli­twa bła­galna do Matki Bożej Pocie­sze­nia
Matko Pocie­sze­nia, Jodłow­ska Pani
Prośba o łaskę
Pociesz nas…
W utra­pie­niu, pociesz nas!
Woła­nie do Matki Bożej Pocie­sze­nia
Bądź moją Pocie­szy­cielką
O Naj­święt­sza Matko
Pociesz nas wszyst­kich
Napeł­niaj serca świec­kich rado­ścią i entu­zja­zmem
Modli­twa do bło­go­sła­wio­nej Dzie­wicy
Maryi o szcze­gólne pocieszenie

LITANIE
Lita­nia do Matki Bożej Pocie­sze­nia (I)
Lita­nia do Matki Bożej Pocie­sze­nia (II)

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIA


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia