Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Modlitewnik narzeczonych- modlitewnik

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Modlitewnik narzeczonych- modlitewnik

Opis produktu

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest dla wszyst­kich narze­czo­nych, któ­rzy pra­gną odda­wać swoją miłość Jezu­sowi  i razem z Nim przy­go­to­wać się do sakra­mentu mał­żeń­stwa. Ksią­żeczka podzie­lona jest na cztery grupy. W pierw­szej znaj­dziemy modli­twy o miłość. W dru­giej – modli­twy narze­czo­nych, w kolej­nej – modli­twy w narze­czeń­stwie, a w ostat­niej – modli­twy za nowo­żeń­ców. Zain­te­re­so­wani odnajdą nastę­pu­jące modli­twy: Modli­twę o wytrwa­nie w miło­ści, Modli­twę narze­czo­nych do Zba­wi­ciela, Za rodzi­ców swo­ich i narze­czo­nego, O cier­pli­wość, O upro­sze­nie czy­sto­ści duszy i ciała, Bło­go­sła­wień­stwo nowożeńców.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2014
Za nas…

Boże, który jesteś życiem i miło­ścią ludzi. Dzię­ku­jemy Ci za to, że się spo­tka­li­śmy. Dzię­ku­jemy Ci za szczę­ście, jakim nas obda­rzy­łeś. Daj nam siły, aby­śmy wytrwali w wier­no­ści Tobie i sobie nawza­jem. Pomóż nam zacho­wać czy­stość przed­mał­żeń­ską, cier­pli­wość wobec trud­no­ści i wytrwa­łość w doświad­cze­niach. Ucz nas miło­ści zdol­nej do pano­wa­nia nad sobą, goto­wej do poświę­ceń, szu­ka­ją­cej praw­dzi­wego dobra uko­cha­nej osoby.
Boże miło­sierny, pomóż nam dobrze przy­go­to­wać się do dnia ślubu. Uświęć naszą miłość i otwórz nas na dar życia, które prze­ka­żemy nowym ludziom. Niech dzień naszego ślubu będzie pełen rado­ści i pokoju. Niech spo­cznie nad nami bło­go­sła­wień­stwo Twoje i naszych rodzi­ców. Który żyjesz i kró­lu­jesz na wieki wie­ków. Amen.

Spis tre­ści:

MODLITWY O MIŁOŚĆ
Prośba o przy­go­to­wa­nie do miło­ści
Modli­twa o wytrwa­łość w miłości

MODLITWY NARZECZONYCH
Modli­twa narze­czo­nych do Boga
Modli­twa narze­czo­nych do Zba­wi­ciela
Modli­twa narze­czo­nych do Ducha Świę­tego
Modli­twa narze­czo­nych do Matki Bożej
Modli­twa narze­czo­nych za wsta­wien­nic­twem św. Joanny Beretty Molli
Modli­twa za narze­czo­nego
Modli­twa za narze­czoną
Za nas…
Za rodzi­ców swo­ich i narze­czo­nego
Dziękczynienie

W NARZECZEŃSTWIE
O cier­pli­wość
O upro­sze­nie czy­sto­ści duszy i ciała
O zacho­wa­nie czy­sto­ści za wsta­wien­nic­twem św. Józefa
O czy­stość do Rafała Archa­nioła
Lita­nia do św. Józefa, patrona narze­czo­nych
Nowenna narzeczonych

MODLITWY ZA NOWOŻEŃCÓW
Modli­twa za nowo­żeń­ców
Bło­go­sła­wień­stwo nowo­żeń­ców
Lita­nia do św. Doroty


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia