Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Modlitewnik matki oczekującej dziecka

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Modlitewnik matki oczekującej dziecka

Opis produktu

Modli­tew­nik skie­ro­wany do rodzin, które pra­gną mieć potom­stwo, a także do ocze­ku­ją­cych szczę­śli­wego roz­wią­za­nia ciąży. Publi­ka­cja przy­bliża bio­gram św. Gerarda Majella, który opie­ko­wał się kobie­tami cię­żar­nymi. Po jego śmierci wiele matek upro­siło naro­dziny dzieci za jego wsta­wien­nic­twem, dla­tego stał się w spo­sób szcze­gólny świę­tym „od szczę­śli­wych poro­dów”. W ksią­żeczce znaj­dują się modli­twy skie­ro­wane do róż­nych świę­tych w inten­cji poczę­cia dziecka oraz za dziecko już poczęte, koronka do Dzie­ciątka Jezus, lita­nia do św. Gerarda i nowenna matek ocze­ku­ją­cych potomstwa.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2014

Modli­twa o dobre przy­go­to­wa­nie się do macierzyństwa

Panie, Ty, który sie­dzisz po pra­wicy Ojca, Twoja łaska jest wielka. To dzięki Tobie jestem teraz w rado­snym sta­nie bło­go­sła­wio­nym. Dzięki Ci, Panie, za to. Za kilka mie­sięcy uro­dzi się nasze dzie­ciątko, które Ty widzisz, znasz. My zaś jedy­nie powoli odczu­wamy jego życie, jego ruchy.
Przy­cho­dzę do Cie­bie z bła­ga­niem, byś pomógł mi i mojemu mał­żon­kowi dobrze przy­go­to­wać się do nowych ról, do roli bycia matką i bycia ojcem. Jest to bar­dzo odpo­wie­dzialna praca, życie bowiem maleń­stwa będzie zale­żało w dużej mie­rze od nas, od naszych decy­zji, od naszej odpo­wie­dzial­no­ści.
Panie Jezu, bło­go­sław nam, byśmy nale­ży­cie przy­go­to­wali się do naro­dzin dziecka. Aby ono czuło nasze zaan­ga­żo­wa­nie, naszą miłość każ­dego dnia. Amen.

Spis tre­ści:

ŚWIĘTY GERARD MAJELLA (bio­gram)

MODLITWY W INTENCJI POCZĘCIA DZIECKA
Modli­twa o łaskę macie­rzyń­stwa
Modli­twa o cier­pliwe cze­ka­nie na potomstwo

MODLITWY ZA POCZĘTE DZIECKO
Modli­twa kobiety w sta­nie bło­go­sła­wio­nym
Modli­twa za poczęte dziecko i jego rodzi­ców
Modli­twa matki za dziecko w jej łonie
Modli­twa rodzi­ców za dziecko w łonie matki
Modli­twa rodzi­ców za dzie­ciątko
Modli­twa matki do Anioła Stróża poczę­tego dziecka
Modli­twa obojga rodzi­ców do Anioła Stróża poczę­tego dziecka
Modli­twa rodzi­ców do Anioła Stróża dziecka poczę­tego
Modli­twa matki w ocze­ki­wa­niu na naro­dze­nie dziecka
Modli­twa matek ocze­ku­ją­cych dziecka
Modli­twa brze­mien­nej matki, któ­rej ciąża jest zagro­żona
Modli­twa o dobre zno­sze­nie ciąży
Modli­twa o zdro­wie dla poczę­tego dziecka
Modli­twa o wypro­sze­nie łaski szczę­śli­wego porodu
Modli­twa o świa­tło Ducha Świę­tego dla mojego leka­rza
Modli­twa o dobre przy­go­to­wa­nie się do macierzyństwa

MODLITWY ZA DZIECI
Modli­twa za dzieci
Modli­twa rodzi­ców za dzieci

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS ZA POCZĘTE DZIECKO

LITANIA DO ŚW. GERARDA MAJELLI

NOWENNA MATEK OCZEKUJĄCYCH DZIECI


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia