Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Mój Patron...Święty Antoni

  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Mój Patron...Święty Antoni

Opis produktu

Tomik zawiera bio­gra­fię: św. Anto­niego Padew­skiego, św. Anto­niego Egip­skiego, św. Anto­niego Maria Cla­ret, bł. Anto­niego Juliana Nowowiejskiego.

 

 

Święty Antoni Padew­ski (1195–1231) był kapła­nem, dok­to­rem Kościoła. Przy­jął habit fran­cisz­ka­nów, peł­nił funk­cję prze­ło­żo­nego w klasz­to­rze w Tulu­zie. Mia­no­wano go pro­fe­so­rem teo­lo­gii na uni­wer­sy­te­cie w Bolonii.

 

Święty Antoni Egip­ski (251–356), zwany Anto­nim Ana­cho­retą, Anto­nim Wiel­kim (opa­tem). Był ojcem pustyni, twórca anachoretyzmu.

 

Święty Antoni Maria Cla­ret (1807–1870) był bisku­pem, apo­sto­łem Kuby. Usta­no­wił Insty­tut Apo­stol­ski Matki Bożej Nie­po­ka­la­nej o Naucza­nia Prawd Wiary, zało­żył m.in. wśród kapła­nów Kon­fe­ren­cje św. Win­cen­tego à Paulo dla wspie­ra­nia ubogich.

 

Bło­go­sła­wiony Antoni Julian Nowo­wiej­ski (1858–1941) był bisku­pem die­ce­zjal­nym płoc­kim, męczen­ni­kiem II wojny świa­to­wej. Zgi­nął w hitle­row­skim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Działkowie.

Dołą­czono rów­nież wspo­mnie­nie o dwóch innych kapła­nach – męczen­ni­kach II wojny świa­to­wej: Anto­nim Beszta-Borowskim oraz Anto­nim Lesz­cze­wi­czem MIC.

For­mat: A6
Liczba stron: 32


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Przepisz kod:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia